Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• Graag actief!
• Kanaalplaatvloeren
• Robuuste discussies
CONTEXT nr 1-2014 | woensdag 22 januari 2014
Voorwoord
In deze eerste Context van 2014 ruim aandacht voor de actieve rol die wij als constructeurs (kunnen) spelen op het gebied van bouw- en regelgeving. In het artikel graag actief, sluiten we ons volledig aan bij de oproep van Pim Peters om te stoppen met passief bouwen. Daarnaast een artikel over de voortgang ten aanzien van kanaalplaatvloeren en brand waar we begin 2012 een serie rondetafelgesprekken over hebben georganiseerd. We sluiten af met een verslag van de robuuste discussies die hebben plaatsgevonden tijdens de meest recente rondetafelgesprekken met als thema robuustheid. Wederom gezamenlijk actief een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Wij wensen jullie veel leesplezier, en natuurlijk een goed, constructief en vooral actief jaar toe.Graag actief!
‘Stop met Passief Bouwen’ was de boodschap van Pim Peters in zijn blog op Cementonline en daar sluiten we ons als VNconstructeurs graag en volledig bij aan!
Begin januari deed ir. Pim Peters, register ontwerper bij IMd Raadgevende Ingenieurs, een oproep aan alle constructeurs in Nederland om te stoppen met onze passieve houding en ons nu daadwerkelijk gezamenlijk actief in te zetten en een inhoudelijke bijdrage te leveren bij de ontwikkeling van nieuwe regels. Die oproep kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk.

VNconstructeurs is juist opgericht om onze krachten te bundelen en gezamenlijk bezig te zijn met onder meer zaken als contractering, onderwijs, duurzaamheid en normen. De consequenties van de invoering van de Eurocodes bevestigen nogmaals het belang daarvan.
We nemen dan ook actief deel in Normcommissies van de NEN om een vinger aan de pols te houden en invloed uit te kunnen oefenen bij de ontwikkeling en totstandkoming van nieuwe regels. We organiseren samen met andere belanghebbende partijen bijeenkomsten om de verschillen die zijn ontstaan tussen regels en praktijk scherp te krijgen zodat hierop actie ondernomen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de Rondetafelgesprekken over brand en kanaalplaten en de meest recente serie gesprekken over het thema ‘robuustheid’, waarbij ook de gemeenten en het COBc betrokken waren. Gezamenlijk zijn standpunten geformuleerd waarmee we daadkrachtig invloed kunnen uitoefenen.
We hebben er allen belang bij die invloed aan te wenden en niet passief te wachten op bijv. een nieuwe versie van de Eurocodes waar de zaken nog verder afstaan van onze praktijk.

Dus: constructeurs van Nederland, heeft het blog van Pim u ook in het hart geraakt? Word dan ook lid van VNconstructeurs zodat we ons draagvlak nog verder vergroten en neem deel aan de commissies van onze vereniging om actief mee te bouwen!

VNconstructeurs

PS Pim, we verwelkomen je zeer graag bij de commissie Vakmanschap, straks even bellen?Kanaalplaatvloeren bij brand
Medio 2012 zijn er op initiatief van VNconstructeurs en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) een aantal boeiende rondetafelgesprekken over het gedrag van kanaalplaten bij brand georganiseerd tussen constructeurs en prefableveranciers. Directe aanleiding voor deze gesprekken waren de extreme brand in de parkeergarage in de Rotterdamse Lloydstraat in 2007, en de in reactie hierop opgestelde richtlijnen van de BFBN hoe om te gaan met brand bij kanaalplaatvloeren. Van deze gesprekken is een verslag gemaakt, en dit verslag is met de bijbehorende aanbevelingen aan de BFBN overhandigd.
Daarna is het geruime tijd stil geweest. Maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. In internationaal verband is er de afgelopen periode hard gewerkt aan een vervolgonderzoek (Holcofire). Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Holcofire heeft het gedrag van kanaalplaten bij brand verder onderzocht, alsmede een nadere beschouwing (met peer review) laten verrichten van de brand in de Lloydstraat in Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek waren positief.

Graag wil de BFBN, in vervolg op de regionale rondetafelgesprekken in 2012, de onderzoeksresultaten delen met de leden van VNconstructeurs.
Hiertoe organiseren BFBN en VNconstructeurs een eenmalige bijeenkomst op dinsdag 25 maart 2014, van 16.00 uur tot circa 19.00 uur ten kantore van BFBN te Woerden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de sprekers een toelichting geven op de resultaten van Holcofire, en de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek voor het ontwerp van kanaalplaatvloeren. Uiteraard is er ook gelegenheid voor discussie. Voor een broodje wordt gezorgd.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Zeker voor diegenen die bij de rondetafelgesprekken destijds hun inbreng hebben gegeven is deze bijeenkomst zeer de moeite waard. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we u de definitieve uitnodiging en agenda doen toekomen. Daarna kunt u zich via onze website aanmelden.

Met vriendelijke groet,
BFBN – Willem Welling
VNconstructeurs – Johan GaljaardRobuuste discussies
In de laatste maanden van het afgelopen jaar hebben VNconstructeurs en COBc op een viertal locaties rondetafelgesprekken over het thema robuustheid georganiseerd. Aanleiding was een verzoek van NEN waar binnen de normcommissie TGB Plenair de vraag speelde of (en hoe) het begrip robuustheid in de Nederlandse regelgeving vormgegeven zou moeten worden.
Want de manier waarop constructies robuust gemaakt moeten worden, is allesbehalve duidelijk. Er is in het verleden regelmatig discussie geweest tussen constructeurs en toetsers van Bouw- en Woningtoezicht. Des te beter was het dan ook dat deze partijen nu met elkaar in gesprek gingen over dit thema.
Alle avonden waren vol bezet en werden ingeleid door een tweetal sprekers, Patrick Willemen van Bouwtoezicht Rotterdam en Simon Wijte van adviesbureau Hageman. De discussies hierna waren levendig. Het bijzondere is dat op iedere avond toch weer andere accenten uit de discussie naar voren kwamen.

Klik hier voor het volledige artikel.


King Fahad bibliotheek heropend
De nationale bibliotheek van Saoudi Arabië is deze maand heropend.
In het ontwerp van Gerber Architekten voor het renoveren en uitbreiden van het meest significante culturele centrum in de regio, omringen filigraan gevels bestaande uit een traditioneel patroon van Arabische ruitvormige luifels de bestaande structuur van het gebouw. De luifels worden ondersteund door een structuur van staalkabels en bieden bescherming tegen de zon met een maximale lichtinval.
• DesignboomNieuwsbericht kanaalplaatvloeren
Met genoegen kunnen wij u melden dat KIWA vorige maand actuele KOMO attesten voor voorgespannen betonnen kanaalplaten heeft verstrekt waarin nu tevens de regeling brandwerendheid is opgenomen. De producenten van de deze producten beschouwen deze actuele KOMO attesten als een herbevestiging van het feit dat deze producten ook tijdens (extreme) branden voldoen aan de vigerende constructieve- en veiligheidseisen. Met dit geactualiseerde attest kunnen vergunningverleners (zoals gemeenten) en toezichthouders (zoals Bouwtoezicht) de toepassing van de betonnen kanaalplaten ook ten aanzien van de brandwerendheid zonder voorbehoud toestaan.

U kunt via onderstaande linken de attesten bekijken van de specifieke producten van de BFBN-leden:YouCongres
Op donderdag 6 februari 2014 organiseert YouCon haar eerste YouCongres met als thema “Kritische kijk op innovatie in de bouw’.
Crisis zou het juiste moment zijn om te innoveren. Toch bouwen we al decennia lang op vergelijkbare wijze. Waarom is dat en wat kunnen we leren van bedrijven die wel innoveren? Daar gaat dit eerste YouCongres uitgebreid op in middels presentaties, pitches en discussies met diverse vooraanstaande sprekers. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.

Links