Vakmanschap


Vanuit de missie van de VNconstructeurs zijn 4 belangrijke thema’s bepaald. De ontwikkeling van het vakmanschap is een van deze thema’s.
Voor de realisatie van deze doelstelling is een speciale commissie in het leven geroepen, bestaande uit experts uit de branche met extra affiniteit op het gebied van vakmanschap.

COMMISSIE VAKMANSCHAP

De commissie Vakmanschap heeft als doelstelling:

Het stimuleren van de ontwikkeling van het vakmanschap.

Vakmanschap vormt de kerncompetentie van een constructeur, en is daarmee van groot belang voor alle leden van VNconstructeurs. De toegevoegde waarde van de constructeur wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn vakmanschap. De basis voor het vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. In de praktijk moet deze uitgebreid, verdiept en actueel gehouden worden. Voor deze ontwikkeling van het vakmanschap is permanente beroepseducatie nodig.

De commissie Vakmanschap richt zich de komende drie jaren op de volgende vijf onderwerpen:
  1. Kwaliteit Beroepsonderwijs: het behartigen van de belangen van onze beroepsgroep door het verbeteren van de aansluiting van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs op de behoefte van de beroepspraktijk;
  2. Permanente beroepseducatie: het informeren van onze leden over het bestaande cursusaanbod op ons vakgebied (HTI, vereniging Bouwen met Staal, Betonvereniging en PAO), het toezien op de kwaliteit daarvan en het initiëren van het opzetten van nieuwe cursussen over relevante (constructieve) onderwerpen;
  3. Actueel jaarthema: Het attenderen op en informeren over nieuwe ontwikkelingen rond het jaarthema, en het organiseren van een seminar waarin het jaarthema centraal staat. Voor 2013 is het jaarthema ‘duurzaam construeren met materialen’.
  4. NEN-commissies: Het zorgdragen voor een afvaardiging van VNconstructeurs in NEN-commissies, om de belangen van de beroepsgroep te behartigen bij het opstellen van constructieve normen (bewaken gebruiksvriendelijkheid normen, borging constructieve veiligheid en interactie met onze leden over gebruik bestaande en inhoud nieuwe normen );
  5. Certificering rekensoftware: Het zitting nemen in de werkgroep Certificering Rekensoftware, om de kwaliteit van de rekensoftware te bewaken.
Organisatie commissie:
De commissie Vakmanschap bestaat uit personen, die werkzaam zijn in onze branche bij constructiebureaus, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

De personele invulling van de commissie Vakmanschap is als volgt:
Maurice Hermens (vz)
Mischa Falger
Karel Terwel
Marcel Vullings
Mark Verbaten

De commissie zoekt minimaal twee nieuwe leden, bij voorkeur met affiniteit met de onderwerpen uit het jaarplan 2015.
Geïnteresseerd? Mail naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.

Er zal steeds samenwerking en afstemming gezocht worden met de andere commissies, in verband met overlappen in de aandachtsgebieden van de drie commissies.